Oslo Harbour

Søknad

Søknaden må inneholde følgende:

  • søknadstekst med beskrivelse av aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til
  • budsjett for det konkrete tiltak som det søkes midler til
  • finansieringsplan for hele prosjektet, hvis relevant*

Personer som fremmer søknader på vegne av organisasjoner må i tillegg fremlegge følgende:

  • organisasjonens vedtekter
  • organisasjonens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår
  • organisasjonens budsjett for inneværende år (eventuelt neste år)

Utdelinger gis vanligvis i størrelsesordenen inntil kr. 200 000. Eksepsjonelt gode søknader kan unntaksvis tildeles større beløp.

Det gis ikke støtte til enkelt-/privatpersoner.

Søknadsfristen: 15. februar | 15. mai | 15. september | 15. november

* Styret ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at det hersker visshet om at tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.