Oslo Harbour

Stiftelsen

Stiftelsen skal være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av norsk maritim bransje

Oslo Maritime Stiftelse har som formål er å yte økonomisk støtte til virksomheter og tiltak som:

  • ivaretar norske sjøfolks velferd 
  • belyser norske sjøfolks innsats 
  • fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling 
  • bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet

Stiftelsen skal realisere formålet gjennom igangsetting og støtte av prosjekter samt utdeling av stipender.

Historisk tilbakeblikk

Fondets historie går tilbake til 1892, da det ble besluttet å opprette et internasjonalt sjømannshjem i Christiania bl.a. med betydelig finansiell støtte fra den daværende konge Oscar II. I 1897 ble et sjømannshjem åpnet i Nedre Vollgate 1 under navnet Kristiania Internationale Sjømandshjem. I 1902 ble et nybygg på naboeiendommen Rådhusgaten 25 innlemmet i virksomheten. Fra og med 1933 fant driften sted i Tollbodgaten 4, hvor sjømannshjemmet hadde oppført et stort bygg over åtte etasjer, hvorav de tre øverste ble brukt til driften av hjemmet, mens resten ble innredet som kontorer for utleie. Efterhvert ble navnet endret til Oslo Internasjonale Sjømannshjem.

På 1990-tallet ble det efterhvert nokså tydelig at behovet for billig logi og annen sosial hjelp til sjøfolk under deres opphold i hovedstaden var sterkt avtagende. Det ble derfor besluttet å selge eiendommen Tollbodgaten 4 ved årskiftet 1995/96. Efter dette har en vesentlig del av stiftelsens virksomhet bestått i å forvalte midler som var opptjent ved driften av hjemmet og utleie av kontorer i en årrekke, tilsammen ca. kr. 16 mill., samt midler fremkommet ved salget av eiendommen, ca. kr. 35 mill. I dag (november 2009) besitter stiftelsen en kapital på om lag kr. 65 mill.

Dagens situasjon

Stiftelsens vedtekter er blitt endret flere ganger for å tilpasses den nye situasjonen hvor drift og besittelse av sjømannshjem er bortfalt til fordel for å yte økonomisk støtte til ideelle formål med tilknytning til skipsfarten. I all korthet kan man si at bidragene hovedsakelig går til fartøyvern og museer, hjem for eldre sjøfolk, foreninger og kystlag, skoleskip samt publikasjoner eller bokutgivelser.

Oslo Sjømannsforening og Oslo Rederiforening utpeker hver to medlemmer til styret og ett varamedlem. Disse foreningene har også ansvaret for å godkjenne stiftelsens retningslinjer for utdeling av midler.

Etter salget av Tollbodgaten 4 og nedleggelse av sjømannshjemmet ble stiftelsens navn endret til Oslo Internasjonale Sjømannshjems Fond. Ved den sist gjennomførte revisjon av vedtektene i 2007 ble navnet endret til Oslo Maritime Stiftelse.

Stiftelsen er registrert hos Lotteri- og stiftelsestilsynet samt i enhetsregisteret i Brønnøysund under organisasjonsnummer 946 168 203.